У сучасних інтенсивних технологіях — особлива увага Магнію

ЛИХОЧВОР В. В., д-р с.-г. наук, професор, чл.-кор. НААН,

завідувач кафедри технологій у рослинництві

Львівський національний аграрний університет

ДЕМЧИШИН А. М., директор Львівської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» (ДУ «Держґрунтохорона»)

Його величність Магній, і ще раз про Кальцій

Рівень урожайності польових культур визначається певними законами рослинництва. Основні з них такі.

 1. Закон незамінності й рівнозначності чинників. Уперше сформулював В. Р. Вільямс. Жоден із чинників життя рослини не можна замінити іншим. Усі вони фізіологічно рівноцінні незалежно від кількісної потреби в них.
 1. Закон мінімуму, або закон обмежувального чинника. Вперше сформулював Ю. Лібіх. Розвиток рослин і рівень урожайності обмежується чинником, що знаходиться в мінімумі. Поліпшення забезпеченості рослин цим чинником підвищуватиме продуктивність доти, доки в мінімумі не опиниться інший.
 1. Закон мінімуму, оптимуму і максимуму. Вперше сформулював Ю. Сакс. За цим законом найвищу врожайність можна одержати за оптимального рівня кожного фактора. У разі найменшого чи найбільшого рівня одного з них урожайність зменшується.
 1. Закон повернення поживних речовин у ґрунт. Відкрив у середині ХІХ ст. Ю. Лібіх. Для збереження родючості ґрунту необхідно повертати ту кількість елементів родючості, що використана на формування врожаю. Це основний закон живлення рослин.

У сучасних інтенсивних технологіях вирощування польових культур система удобрення передбачає внесення не лише NРК, а також всіх необхідних для рослини макрота мікроелементів.

Внесення сірки стало вже таким звичним, як і внесення азоту, фосфору та калію. На ринку України є достатньо сірчаних добрив, цей елемент широко використовується при виробництві тукосумішей. Напевно, основним промоутером сірки став ріпак, нестача сірки не дозволяла реалізувати генетичний потенціал сучасних гібридів цієї культури.

Дещо меншу увагу у системі живлення звертали на забезпечення рослин магнієм та кальцієм. Внесення кальцію взагалі сприймалось лише в контексті вапнування з орієнтовною нормою внесення вапнякових матеріалів 3–7 т/га. Можна сказати, що 2015 рік став роком кальцію, оскільки наполегливо і переконливо науковці і товаровиробники заговорили про внесення кальцію не лише як вапнякового матеріалу, а й як елемента живлення у значно менших нормах 200–500 кг/га. Крім того, запропоновано кальцієві добрива (сульфат кальцію), в яких доступність кальцію у 200 разів вища, ніж у вапнякових матеріалах.

Що стосується магнію, то теоретично всі знають про необхідність його внесення. Проте на практиці у більшості випадків переважає листкове внесення, яке не може закрити повну потребу рослини у цьому макроелементі. Крім того, пропозиція магнієвих (складних) добрив на ринку менша, ніж сірчаних. У складі тукосумішей магній менш присутній, або вміст його нижчий порівняно з сіркою. Тому саме цей дещо недооцінений елемент може стати обмежувальним чинником подальшого росту врожайності польових культур.

Магній

Магній належить до основних елементів живлення. Фізіологічна роль магнію пов’язана з впливом на активність багатьох ферментів. Він виконує важливу роль у процесі фотосинтезу — активізує фермент, який каталізує участь СО2 у фотосинтезі. Бере безпосередню участь у синтезі АТФ — носія енергії в рослинах. Внаслідок використання енергії молекули АТФ рослина з вуглекислого газу і води синтезує глюкозу — першу ланку в складному ланцюгу фотосинтезу. Магній впливає на всі процеси у клітинах рослин, де відбувається передача хімічної енергії або її акумуляція (фотосинтез, дихання, гліколіз та ін.). Він не тільки бере участь у синтезі вуглеводів, а й забезпечує їх транспортування в підземну частину рослини, внаслідок чого формується добре розвинута коренева система, а в озимих культур зростає також вміст цукрів та морозостійкість.

Також магній є важливою складовою хлорофілу, де міститься 15–20% всього магнію, що засвоюється рослиною. Центральне місце в молекулі хлорофілу належить атому магнію, з яким зв’язані різні хімічні угрупування. Середній вміст магнію в рослинах 0,5–1,0%. Входить до складу фітину та деяких інших органічних речовин. Магній у вигляді іонів у клітинному соку підтримує осмотичний потенціал клітин. Він позитивно впливає на засвоєння фосфору та його переміщення у рослинах, процеси дихання, перетворення мінерального азоту в білкові сполуки. Активізує більшість ферментів, у першу чергу тих, що забезпечують білковий і вуглеводний обміни. Разом з кальцієм магній бере участь формуванні пектинових речовин стінок клітин.

Засвоюється магній тільки у формі іонів Mg2+. В основному магній разом з фосфором нагромаджується в молодих органах рослинах та в насінні. На відміну від кальцію він більш рухомий і може повторно використовуватися в рослинах. Зі старих листків він надходить в молоді, а після цвітіння проходить відтік магнію з листків у насіння і концентрується в зародку. В насінні магнію більше, а в листках менше, ніж кальцію. Нестача магнію різкіше відбивається на врожаї насіння, коренів і бульб, ніж соломи чи гички.

За дефіциту магнію в рослинах погіршується ріст і продукційний процес, уповільнюється синтез азотовмісних сполук, знижується якість продукції, зменшується вміст хлорофілу та стійкість проти хвороб. Проявляється це у вигляді своєрідного міжжилкового хлорозу. Листки стають плямистими (мармуровість), блідими, жовтуватими. Це починається з країв нижніх листків. У злаків з’являються хлорозні смугасті плями вздовж листкової пластинки. Магній у рослині дуже мобільний (реутилізується), тому у першу чергу ці ознаки з’являються на старих листках. Пізніше між жилками на листку з’являються бурі плями, тоді як жилки залишаються зеленими, на відміну від проявів ознак дефіциту сірки. У разі сильного дефіциту магнію листки відмирають і опадають, рослина може не плодоносити. Ознаки нестачі магнію найчастіше проявляються у другій половині вегетації.

Значну потребу у магнії мають зернові культури і особливо овес, озиме жито. У значних кількостях потребує магній ріпак. Магній сприяє транспортуванню цукрів восени з листя до коренів, внаслідок чого формується потужніша коренева система. Оптимальне живлення магнієм сприяє накопиченню жирів та ефірних олій.

Чутливі до його нестачі цукровий буряк, картопля та бобові культури, кукурудза, просо, коноплі, сорго. Багато магнію виносить з ґрунту цукровий буряк (60-70 кг/га), картопля (40-60 кг/ га), ріпак, бобові культури (20–40 кг/га), менше — зернові (10-20 кг/га). Серед зернових найбільше виносить овес.

У зернових культур нестача магнію призводить до зниження врожайності, гальмування синтезу білків, зменшення їх вмісту та якості. Для формування високого врожаю зерна вміст магнію у листостебловій масі у фазі ЕS 30/31 має становити 0,15–0,30%, а у фазі ЕS 32/37 — 0,12–0,25% з розрахунку на суху речовину.

На кукурудзі нестача магнію проявляється за несприятливих ґрунтових та кліматичних умов, у разі зруйнованої структури ґрунту і негативно впливає на процеси цвітіння та запилення, що обмежує зав’язування качанів і формування зерна.

В озимого ріпаку магній підвищує концентрацію поживних речовин у клітинному соку кореневої шийки, а отже, безпосередньо впливає на морозостійкість. Пошкоджені під час зимівлі рослини ріпаку швидко відростають при підживленні сірчанокислим магнієм. Існує прямий кореляційний зв’язок між оптимальною кількістю магнію у ріпаку і вмістом олії та урожайністю цієї культури.

У цукрового буряку причиною зниження урожаю може бути нестача          магнію, яка гальмує нагромадження в коренеплодах сахарози та підвищує вміст розчинного азоту. Внесення магнієвих добрив підвищує вміст цукру у коренеплодах на 1%.

Магній має велике значення у формуванні врожаю бульб картоплі. Він збільшує кількість бульб, посилює синтез крохмалю. Добре забезпечення магнієм знижує негативний вплив надлишкового живлення азотом.

У ґрунті магнію в 5–10 разів менше, ніж кальцію і сірки. Особливо бідні на магній сильно опідзолені кислі ґрунти легкого механічного складу. Суцільні обстеження ґрунтів показали, що магнію (і кальцію) не вистачає для нормального росту і отримання високих врожаїв навіть в родючих чорноземах і темно-сірих опідзолених ґрунтах. Підвищений вміст магнію характерний для глинистих ґрунтів. Піщані ґрунти бідніші на нього, оскільки магній з них легко вимивається. Найкраще засвоюється рослинами на нейтральних ґрунтах. Дефіцит магнію посилюється при внесенні калійних добрив, оскільки магній і калій є антагоністами. У разі збільшення вмісту калію в ґрунтовому розчині рослина менше вбирає магнію.

Відбувається інтенсивне збіднення ґрунту на магній. Він досить рухомий і легко вимивається з ґрунту. Втрати магнію з ґрунту щороку становлять 20–40 кг/га, тому рекомендується регулярно вносити його в ґрунт. На відміну від калію магній легко вимивається також і на важких ґрунтах.

Дефіцит магнію зумовлюється зменшенням обсягів внесення органічних добрив, використанням висококонцентрованих мінеральних добрив. Раніше проблема забезпечення ґрунтів магнієм значною мірою вирішувалась вапнуванням, оскільки більшість вапнякових добрив містять магній. Тоді ж і врожайність була меншою, а отже, і винесення з ґрунту було меншим, особливо з репродуктивними частинами рослин: насінням, зерном, коренеі бульбоплодами. В останні 25 років вапнування ґрунтів в Укрӓні практично не проводиться, лише поодинокі господарства виконують цей захід, але в недостатніх об’ємах, що є однією з головних причин дефіциту магнію.

Часто рослини мають більшу потребу в магнії, ніж у фосфорі, який систематично вносився раніше і важко вимивається з ґрунту. Встановлено, що між магнієм, фосфором, азотом і калієм існують складні взаємозв’язки.

Магній особливо важливий для засвоєння NРК у великих кількостях при вирощуванні за інтенсивною технологією.

Оскільки він впливає на ріст рослин, то найбільш необхідний для молодих рослин, а отже, потрібно магній вносити в основне удобрення, а не лише як листкове підживлення.

Магній краще використовувати для основного внесення в ґрунт, перемішуючи його з шаром 10–20 см.

Цей елемент добре засвоюється також через листя, у 14–15 разів швидше, ніж калій чи фосфор. Іони магнію мають менший розмір і легко проникають крізь кутикулу. Магній у вигляді сірчанокислого магнію вносять разом з карбамідом та мікроелементами.

Часто нестача магнію пов’язана з низьким вмістом фосфору в рослині. Навіть якщо немає видимих ознак нестачі магнію, все частіше спостерігається висока ефективність удобрення цим елементом. Явні (видимі) ознаки дефіциту проявляються за великої нестачі, але раніше від їх проявів відбувається зниження урожайності та якості продукції. Лише за допомогою хімічного аналізу ґрунту можна встановити «приховану нестачу» магнію. Дефіцит цього елемента живлення настає, якщо вміст магнію в ґрунті менший ніж 2 мг на 100 г ґрунту, що відповідає середньому ступеню забезпечення ґрунтів.

Оксидне кальцієво-магнієве добриво Oxyfertil Mg 75/25

Застосування великих норм кальцію (вапнування) може обмежити засвоєння магнію з огляду на антагонізм двох іонів. У такому разі найкращим рішенням є застосування вапнякових матеріалів, що містять магній і регулюють реакцію ґрунту. При цьому дуже важливо враховувати хімічну форму вапнякових матеріалів, яка визначає доступність магнію для рослин. Якщо використовується найбільш поширена карбонатна форма (СаСО3 + МgСО3 — доломіт), процес вивільнення засвоюваних іонів відбувається повільно і може тривати впродовж років. Незрівнянно швидше проходить процес вивільнення доступних форм магнію з оксидної форми (СаО + МgО — випалений доломіт). Відбувається швидка реакція з водою, внаслідок чого вивільняється доступний для рослин магній, який збагачує ґрунт засвоюваною формою цього елемента.

Oxyfertil Mg 75/25 виконує дві функції: нейтралізація кислотності і збагачення ґрунту засвоюваним магнієм. Рекомендується для балансуючого вапнування. Внесення більшості азотних, сірчаних та ін. мінеральних добрив спричинює підкислення ґрунту. Для того щоб збалансувати вплив окислювальних чинників, рекомендується впродовж року застосовувати 500 кг/га Oxyfertil Mg 75/25. З цією кількістю добрива вноситься 125 кг/га МgО. Під час внесення в ґрунт можна повністю забезпечити потребу рослин у магнії. Цього майже неможливо досягти за листкового внесення, яке можна розглядати для більшості культур як доповненням до основного внесення.

Кальцій

Кальцій потрібний для нормального росту надземних органів та коренів рослин. Потреба в ньому проявляється вже у фазі проростання. За сильного дефіциту кальцію, особливо коли в поживному розчині переважають одновалентні катіони (H+, Na+, K+) або катіони Mg++, порушується фізіологічна рівновага розчину, корені зупиняють ріст, потовщуються, а кореневі волоски руйнуються (стінки клітин слизнуть, тому що пектинові речовини і ліпоїди за відсутності кальцію розчиняються, вміст клітин витікає, тканина перетворюється в ослизлу безструктурну масу).

Кальцій забезпечує добрий розвиток кореневої системи, сприяючи формуванню більшої кількості кореневих волосків, за допомогою яких з ґрунту до рослин надходить основна маса води й розчинених у ній поживних речовин.

Кальцій потрібний рослині постійно, він накопичується в старих листках і не може повторно використовуватися, тому молоді листки вкриваються світло-жовтими плямами (хлороз) і гинуть.

Роль кальцію тісно пов’язана з фотосинтезом, оскільки він поліпшує синтез хлорофілу.

Кальцій активує ферменти, посилює обмін речовин, позитивно впливає на процес перетворення азотовмісних сполук у рослинах.

Важлива роль належить кальцію у створенні клітинних оболонок, підтриманні кислотно-лужної рівноваги (буферності) в рослинних організмах.

Впливає на обмін вуглеводів, білків, забезпечуючи краще їх транспортування. Входить до складу пектинових речовин та деяких інших органічних сполук. Нейтралізує важкі метали в ґрунті. Підвищує в’язкість цитоплазми, сприяючи цим кращій жаростійкості рослин.

У рослинах кальцій знаходиться у формі солей пектинової кислоти, сульфату, карбонату, фосфату і щавлевокислого кальцію. Значна частина кальцію в рослинах (від 20 до 65%) розчинна у воді.

За наявності нітратів у ґрунтовому розчині прискорюється проникнення кальцію в рослини, за наявності аміачного азоту (NH4+) — знижується внаслідок антагонізму між катіонами. Заважають надходженню кальцію іони водню та інші катіони при високій концентрації їх в розчині.

Культури різко відрізняються за обсягами споживання кальцію. Найбільше кальцію потребують капуста, люцерна, конюшина. Вони характеризуються дуже високою чутливістю до підвищеної кислотності ґрунту. Але потреба рослин в кальції і відношення їх до кислотності ґрунту не завжди збігаються. Наприклад, зернові культури мало засвоюють кальцію, але жито і овес добре переносять кислу реакцію ґрунту, а ячмінь і пшениця дуже погано. Картопля і люпин не чутливі до високої кислотності, але кальцію споживають дуже багато.

Втрати кальцію відбуваються не так внаслідок виносу з врожаєм (в насінні кальцію менше, ніж магнію, і він повертається в ґрунт з листками і стеблами рослин), як в результаті вилуговування. Втрати кальцію при внесенні фізіологічно кислих мінеральних добрив в умовах вологого клімату можуть становити 0,6–2,0 ц CaO з 1 га і більше.

Дефіцит кальцію спричинює:

 1. Втрату гумусу, внаслідок чого погіршуються фізичні, фізико-хімічні, біологічні властивості ґрунтів, а саме:
 • збільшується питома щільність ґрунту;
 • погіршується його структура, буферність;
 • зменшується забезпечення ґрунту елементами мінерального живлення і ступінь насичення основами;
 • збільшується кислотність ґрунту;
 • знижується інтенсивність біологічних процесів у ньому — сповільнюється розклад рослинних решток.
 1. Знижується стійкість до грибкових хвороб.
 1. Зменшується ефективність мінеральних добрив на 30-50%, залежно від рівня кислотності ґрунту.
 1. Зменшується врожайність культури.

Симптоми дефіциту кальцію:

 1. Буріють жилки на листках, тому що провідні пучки забиваються бурими продуктами розпаду клітковини.
 1. Характерним є скручування листків по краях і ушкодження бруньок.
 1. Затримується ріст листків, на них з’являються світло-жовті плями (хлоротичність), після чого молоді листки відмирають.
 1. Старі листки залишаються нормальними, кальцій не реутилізується (не піддається повторному використанню), він майже не рухається з нижньої частини рослини до точки росту.

За вимогливістю до кислотності ґрунту культури поділяють на п’ять груп:

 • найчутливіші до кислотності, добре ростуть за нейтральної або слаболужної реакції за рН = 7,0–8,0 → люцерна, цукровий буряк, капуста, гірчиця, тощо;
 • потребують слаболужної і близької до нейтральної реакції, краще ростуть за рН = 6,0–7,0 → пшениця, кукурудза, ячмінь, ріпак, горох, соя, квасоля, соняшник тощо;
 • переносять помірну кислотність, найкраще ростуть за рН = 5,5–6,0 → жито, овес, просо, гречка, морква тощо;
 • легко переносять помірну кислотність, добре ростуть за рН = 5,0–6,0 → картопля, льон, тютюн, помідори тощо

малочутливі до підвищеної кислотності, краще ростуть за рН = 4,5–5,0 → люпин, рис, середела.